Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Developing digital / hybrid learning in museums, archives and local studies libraries. Part Two: Digital Delivery: The Practical Side

29 January @ 10:00 - 12:00

Developing digital / hybrid learning in museums, archives and local studies libraries

A chance for museum, archive and library professionals in Wales to explore how they can develop their heritage education service using digital engagement and how it links to your physical learning offer.

After consulting with sector professionals and teachers, the Group for Education in Museums Cymru, funded by the Welsh Government Culture Division, have commissioned Emily Nelson of Leeds Museums & Galleries to design a short training programme for heritage learning professionals in Wales. The award winning Leeds Curriculum, (see https://www.mylearning.org/) developed by the education team at Leeds Museums and Galleries has very similar characteristics to the new Curriculum for Wales in it’s emphasis on local history, stories and experiences. So the digital / hybrid learning resources developed by Leeds Museums & Galleries are especially relevant to heritage education professionals, volunteers and practitioners in Wales

These three online training sessions will enable delegates to gain an understanding of hybrid learning, how your service can best use collections in a digital format and how to build your digital learning offer alongside your onsite education programme.

Session 2 29th January 2024 10am to 12pm

Digital delivery: the practical side. Emily Nelson, drawing on the experiences of the Leeds Museums and Galleries learning team, will look at the practical how-to of digital delivery, from planning to platforms and delivery.

Heritage learning professionals and volunteer staff are encouraged to attend all three sessions if possible.

This training will be delivered in English, simultaneous translation will be available on request if you would prefer to contribute in Welsh.

Datblygu dysgu digidol / hybrid mewn amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd astudio lleol

Cyfle i weithwyr proffesiynol mewn amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd yng Nghymru archwilio sut allant ddatblygu eu gwasanaeth addysg treftadaeth drwy ddefnyddio ymgysylltiad digidol, a sut mae’n cysylltu i’ch cynnig dysgu corfforol.

Wedi ymgynghoriad gyda gweithwyr proffesiynol ac athrawon y maes, mae’r Grŵp Addysg mewn Amgueddfeydd yng Nghymru, a ariennir gan Adran Ddiwylliant Llywodraeth Cymru, wedi comisiynu Emily Nelson o Leeds Museums & Galleries i gynllunio rhaglen hyfforddiant fer ar gyfer addysgwyr treftadaeth broffesiynol yng Nghymru. Mae’r Leeds Curriculum uchel ei fri, (gweler https://www.mylearning.org/) a ddatblygwyd gan y tîm addysg yn Leeds Museums and Galleries, yn rhannu llawer o nodweddion tebyg i’r Cwricwlwm Newydd yng Nghymru o ran ei bwyslais ar hanes, straeon a phrofiadau lleol. Felly, mae’r adnoddau dysgu digidol / hybrid a ddatblygwyd gan Leeds Museums & Galleries yn benodol berthnasol i weithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr ac ymarferwyr ym maes addysg treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y tair sesiwn hyfforddiant ar-lein yn galluogi mynychwyr i ennill dealltwriaeth lawn o ddysgu hybrid, beth yw’r ffordd orau i’ch gwasanaeth ddefnyddio casgliadau mewn fformat digidol, a sut i ddatblygu eich cynnig dysgu digidol ochr yn ochr â’ch rhaglen addysg ar safle

Sesiwn 2 – 29 Ionawr 2024 10am tan 12pm

Darpariaeth ddigidol: yr ochr ymarferol. Bydd Emily Nelson yn defnyddio profiadau’r tîm dysgu yn Leeds Museums and Galleries er mwyn ystyried yr ochr ymarferol o ddarpariaeth ddigidol, o gynllunio, i lwyfannau, hyd at ei ddarpariaeth.

Anogir gweithwyr proffesiynol a staff gwirfoddol ym maes addysg treftadaeth i fynychu’r holl sesiynau os yn bosib.

Darperir yr hyfforddiant hwn yn Saesneg, bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ar gais os byddai’n well gennych gyfrannu yn Gymraeg.

Join GEM