Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Curriculum for Wales Awareness Training

17 January 2023 @ 10:00 - 12:30

Join GEM’s new training aimed at non-education specialist staff from museums, archives and local studies libraries to learn about how the new Curriculum for Wales will affect your service to schools.

This free interactive session will be delivered by experienced museum learning freelancers Lorna Kernahan & Sarah Pevely from Keystone Heritage, based in North Wales.

The session will give you an opportunity to learn more about:

• The basic principles of the new Curriculum for Wales and understanding its aims & objectives

• How to use the new Curriculum for Wales when planning your learning activities

• What new opportunities might be available for your learning service

• What support and advice you can access

• How to link your learning offer to the Cynefin framework

• How to develop your service around Black, Asian and Minority Ethnic lived experiences

• A chance to hear about some recent heritage/school partnership examples of working with the new curriculum

This is a chance to chat about your concerns, ideas and thoughts about the new Curriculum for Wales with fellow heritage learning providers.

Dates available: Wednesday 11th, Thursday 12th, Monday 16th or Tuesday 17th January 2023

Time: 10am -12.30pm

This training is supported by the Welsh Government Culture division who have commissioned GEM Cymru to create resources which support learning provision in museums in Wales, with an emphasis on the new Curriculum for Wales.

This training will be delivered in English, simultaneous translation will be available on request if you would prefer to contribute in Welsh.

***

Ymunwch â hyfforddiant newydd GEM sydd wedi’i anelu at staff arbenigol nad ydynt yn ymwneud ag addysg o amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd astudiaethau lleol i ddysgu am sut y bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn effeithio ar eich gwasanaeth i ysgolion.

Bydd y sesiwn ryngweithiol rhad ac am ddim hon yn cael ei chyflwyno gan y gweithwyr llawrydd dysgu amgueddfeydd profiadol, Lorna Kernahan a Sarah Pevely o Keystone Heritage, sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru.

Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am:

• Egwyddorion sylfaenol y Cwricwlwm newydd i Gymru a deall ei nodau a’i amcanion

• Sut i ddefnyddio’r Cwricwlwm newydd i Gymru wrth gynllunio’ch gweithgareddau dysgu

• Pa gyfleoedd newydd allai fod ar gael ar gyfer eich gwasanaeth dysgu

• Pa gefnogaeth a chyngor sydd ar gael i chi

• Sut i gysylltu eich cynnig dysgu â fframwaith Cynefin

• Sut i ddatblygu eich gwasanaeth o amgylch profiadau bywyd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

• Cyfle i glywed am rai enghreifftiau diweddar o bartneriaethau treftadaeth/ysgol o weithio gyda’r cwricwlwm Newydd

Dyma gyfle i sgwrsio am eich pryderon, eich syniadau a’ch meddyliau am y Cwricwlwm newydd i Gymru gyda chyd-ddarparwyr dysgu treftadaeth.

Dyddiadau ar gael: Dydd Mercher 11eg, Dydd Iau 12fed, Dydd Llun 16eg neu Dydd Mawrth 17eg Ionawr 2023

Amser: 10yb -12.30yp

Cefnogir yr hyfforddiant hwn gan is-adran Ddiwylliant Llywodraeth Cymru sydd wedi comisiynu GEM Cymru i greu adnoddau sy’n cefnogi darpariaeth ddysgu mewn amgueddfeydd yng Nghymru, gyda phwyslais ar y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Darperir yr hyfforddiant hwn yn Saesneg, bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ar gais os byddai’n well gennych gyfrannu yn Gymraeg.

Venue

Online
United Kingdom + Google Map

Join GEM